آموزش روخوانی-الفبای عربی+فیلم

اسامی حروف الفباء :

ا     -->  الف        ،  ب    -->  باء        ،   ت    -->  تاء

ث    -->  ثاء         ،  ج     --> جیم       ،   ح    -->  حاء

خ     -->  خاء        ،  د     --> دال        ،   ذ    -->  ذال

ر     -->  راء         ،  ز     --> زاء          ،   س -->  سین

ش  -->  شین      ،  ص  --> صاد        ،   ض  -->  ضاد

ط    -->  طاء        ،  ظ    --> ظاء         ،   ع    -->  عین

غ    -->  غین       ،   ف   --> فاء          ،   ق   -->  قاف

ک   -->  کاف       ،   ل    --> لام          ،   م   -->  میم

ن   -->  نون        ،   و     --> واو          ،   ه   -->  هاء

ی  -->  یاء

نکته:

1. اسامی حروفی مانند : ب، ت، ث،... باء تاء ثاء .... نوشته می شود ولی همزه ی آخر آنها در قرائت خوانده نمی شود و می خوانیم با تا ثا ...

2. شکل نوشتاری دو حرف « ت » و «  ک » در زبان عربی با زبان فارسی متفاوت است.

حرف « ت » در زبان عربی، علاوه بر شکل « ت تـ »، به صورت « ة » و « ـة » نیز نوشته می شود.

همچنین حرف « ک » در زبان عربی، به شکل « لــ » و « ک » نیز نوشته می شود.

3. حرف « ا » در برخی موارد، به  این شکل « ء » نیز نوشته می شود که همزه نامیده می شود. در واقع ( ا = ء )

فیلم آموزشی:

/ 1 نظر / 132 بازدید
شاپرک

سلام کارتون عالیه خدا قوت